wappenkl.gif relief3.gif ferdikl.gif

NĚMECKÉ JAZYKOVÉ OBCE U BRNA, SPOLEK A OBECNÍ SDRUŽENÍ

Mödritz Schöllschitz Morbes Priesenitz

Spolek

Historie

Modřice Želešice Moravany Přízřenice

Historie jazykových ostrůvků

Stejně jako celá brněnská oblast byly i ostrůvky německého jazyka už od starší doby kamenné téměř stále osídleny, dosud nejstarším nálezem v Moravanech (Morbes) je pěstní klín z doby před asi 400.000 lety. Nejstaršími Indoevropany byli Bójové, po nich následovali asi od narození Krista germánští Kvádové až do začátku stěhování národů, později několik desetiletí Langobardi (do roku 526 po Kristu), Kolem roku 550 proudili do země první Slované kmene Moravanů. S nimi je spojováno jméno Moravany (Morbes). Po rozpadu Velkomoravské říše se mocenské centrum přesouvá do Čech. Franská a později německá vysoká šlechta existuje již od roku 806, lenní vrchnost nad "zeměmi české koruny" asi od roku 950. Friedrich I. (Barbarossa) povyšuje Moravu na bezprostřední říšské markrabství. V průběhu takzvané kolonizace východu přesídlili jednotliví majitelé půdy německé sedláky a řemeslníky z Dolních Rakous do již sice existujících, ale s velkou pravděpodobností zpustlých jazykových ostrůvků.První listinné zmínky ve 12. a 13. stol. (Modřice již 1131) dokládají existenci německých obcí. Otázka, jestli se zbytky Langobardů a Kvádů udržely až do německého znovuosídlení, je velice sporná. Protože jednotlivé vesnice patřily různým statkářům a duchovním vrchnostem, probíhal také jejich politický a hospodářský vývoj rozdílně. U všech se ale velice brzy projevil silný vliv hospodářského centra Brna.

Roku 1526 se Čechy a Morava stávají habsburskými. Nové uspořádání církevní správy roku 1757 zřízením zemského děkanátů Modřice (Mödritz) (Moravany zůstávají pod děkanátem Staré Brno), a roku 1776 založením brněnského biskupství. Politická správa naproti tomu zůstává také po reformách Marie Theresie a Josepha II jednotlivým statkářům. 1805 bitva u Slavkova (Austerlitz) a ubytování francouzských vojsk.

Teprve zrušení lenního poddanství roku 1848/49 umožňuje vytvoření komunální samosprávy a sjednocení správních struktur. Jako nejnižší správní úřad fungují krajová hejtmanství, např.: Brno-okolí, později Brno-venkov (viz nahoře).

Po bitvě u Hradce Králové (Königgrätz) obsazení pruskými vojsky, která zavléká choleru; mnoho mrtvých, především v Moravanech (Morbes).

Založením Československé republiky roku 1918 začíná nová epocha v již neněmeckém státě. Poslední sčítání lidu k 01.01. 1931 ukazuje následující tabulka.

Obec Obyvatel z toho Němců Procent
Dvorska
Modřice
Moravany
Přízřenice
Želešice
421
2509
704
660
1115
220
1780
538
469
981
53
71
76
71
88
Součet 5409 3988 74

Roku 1939 vstup německé branné moci (Wehrmacht), vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren. Po začátku Druhé světové války stále častěji povolávání k vojenské službě a vysoké válečné ztráty.

31. Května a 1. června 1945 vyhnání německého obyvatelstva z ostrůvků německého jazyka, vyjma Želešic, "brněnským pochodem smrti", tam najdete podrobnosti. Obyvatelé Želešic museli obec opustit až roku 1946 v během "regulerního" vyhnání.Tím přestaly ostrůvky německého jazyka v okolí Brna existovat. To co vytvořilo asi 25 generací během 700-800 let, bylo pryč během týdnů.

(c) BRUNA April 2001 Webmaster: CGCWebdesign@gmx.de

Übersetzte/Přeložil Antonín Kavalec, únor 2001