wappenkl.gif relief3.gif ferdikl.gif

Vzdání se msty a odplaty, přiznání se k Evropě už roku 1955

Více než 12 milionů lidí bylo po 2. světové válce vyhnáno ze svých rodišť

Již pět let po konci války, 5. srpna 1950 schválili ve Stuttgart(u) mluvčí spolků zastupujících vyhnané, za přítomnosti členů spolkové vlády, církví a parlamentů

Chartu Němců vyhnaných z vlasti

Charta der deutschen Heimatvertriebenen

S vědomím své zodpovědnosti před Bohem a lidmi,
s vědomím své příslušnosti ke křesťanské - západní kultuře,
s vědomím své německé národnosti a poznání společného úkolu všech evropských národů, se zvolení zástupci milionů lidí vyhnaných ze své vlasti po zralé úvaze a po přezkoumání svého svědomí usnesli předložit německému lidu a světové veřejnosti slavnostní prohlášení, které stanovuje povinnosti a práva, která lidé vyhnaní z vlasti považují za svůj základní zákon a jako nevyhnutelný předpoklad pro zřízení svobodné a spojené Evropy:

  1. My vyhnanci z vlasti se vzdáváme pomsty a odplaty. Toto rozhodnutí je míněno vážně a je nám svaté s ohledem na nekonečné utrpení, které lidstvu přineslo obzvláště poslední desetiletí.
  2. Budeme ze všech sil podporovat každé úsilí zaměřené na vytvoření spojené Evropy, ve které budou národy moci žít bez strachu a utlačování.
  3. Budeme se tvrdou, neúnavnou prací podílet na opětné výstavbě Německa a Evropy.

Svoji vlast jsme ztratili. Lidé zbavení vlasti jsou cizáky na této Zemi. Bůh vsadil člověka do jeho vlasti. Oddělit člověka násilně od jeho vlasti, znamená, v duchu jej zabít.

Nás takový osud stihl, proto se cítíme povoláni požadovat, aby právo na vlast bylo uznáno za jedno ze základních práv člověka daných mu Bohem a také jako takové uskutečňováno.

Dokud toto právo pro nás nebude platit, nechceme odsouzeni k nečinnosti stát stranou, nýbrž v nových, shora uvedených formách porozumění plného a bratrského soužití se všemi vrstvami našeho lidu tvořit a působit.

  1. Stejné právo jako občané státu, nejen před zákonem, nýbrž i v každodenní skutečnosti.
  2. Spravedlivé a rozumné rozdělení břemen poslední války na celý německý národ a poctivé provedení této zásady.
  3. Promýšlené začlenění vyhnanců všech povolání do života německého národa.
  4. Činné včlenění německých vyhnanců do výstavby Evropy.

Národy světa by měli pociťovat svoji spoluzodpovědnost za osud vyhnaných, jako oněch utrpěním doby nejtíže poznamenaných.

Národy by měli jednat tak, jako to odpovídá jejich křesťanským povinnostem a svědomí.

Národy musí rozpoznat, že osud německých vyhnanců z vlasti, stejně jako všech utečenců, je světovým problémem, jehož řešení si vyžaduje nejvyšší mravní zodpovědnosti a zavázání se k obrovskému nasazení.

Vyzíváme národy a lidi, kteří jsou dobré vůle přiložit ruku k dílu, aby byla nalezena cesta z viny, neštěstí, utrpení, chudoby a bídy do lepší budoucnosti pro nás všechny.


Dies ist der Aufruf dieser Seite seit dem dem 01.02.2001.
© BRUNA e.V.